25590822 1เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2559 เวลา 11.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 และ นายโสฬส นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ามะกา โดยมีนายสุนทร นิลพันธ์ ปศุสัตว์อำเภอท่ามะกา พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ร่วมให้ข้อมูลผลการใช้งานระบบฯ ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่ามะกา จ.กาญจนาบุรี และในเวลา 13.00 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีฯ นายธนัญชัย เกียรติเถลิงฤทธิ์ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 7 นายโสฬส นิลยนารถ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกาญจนบุรี และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯได้ออกติดตามการดำเนินงานสำรวจและปรับปรุงฐานข้อมูลทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน สำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองท่าม่วง ณ สำนักงานปศุสัตว์อำเภอท่าม่วง จ.กาญจนบุรี