25590302 2เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2559 นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พร้อมด้วยผู้แทนจากสำนัก/กองที่เกี่ยวข้อง และผู้แทนจากบริษัท ซีดีจี ซิสเต็มส์ จำกัด เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์