25590913 1เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2559 เวลา 09.00-16.30 น. นายสุนทร รัตนจำรูญ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานการประชุมติดตามการดำเนินงานระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน  โดยมีวิศวกรจากศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และผู้แทนจากบริษัท IRCP ผู้พัฒนาระบบทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ฯ เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์