25590302 1เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 14.00 -16.00 น. นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ (ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนโมบายแอปพลิเคชั่นของกรมปศุสัตว์ พร้อมด้วยผู้อำนวยการ และผู้แทนสำนัก/กอง ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น 7 ตึกวิจิตรพาหนการ กรมปศุสัตว์