25590922 1
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย จัดการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการนำร่องการดำเนินการ ตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ รวม 19 หน่วยงาน โดยมีนายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธาน และนายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์เป็นผู้แทนกรมปศุสัตว์ ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2559 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพฯ

นายโอภาส ทองยงค์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวว่า กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ และสังคม ร่วมกับ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข กรมการจัดหางาน กรมการปกครอง กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมส่งเสริมการเกษตร สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) การประปานครหลวง การประปาส่วนภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค บริษัท ทีโอที จำกัดและบริษัทไปรษณีไทย จำกัด ร่วมกันลงนามบันทึกข้อตกลงในการนำร่องการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐระหว่างหน่วยงานภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเป็นข้อตกลงร่วมกันในการดำเนินงานฯ การจัดทำฐานข้อมูลเกษตรกร ในส่วนของกรมปศุสัตว์สามารถให้บริการการขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์รายครัวเรือนทุกอำเภอทั่วประเทศโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนแบบ Smart Card ซึ่งทางกระทรวงมหาดไทยจะให้การสนับสนุนเครื่องอ่านบัตรแบบเอนกประสงค์ (Smart Card Reader) พร้อมให้การอบรมพัฒนามาตรฐานรับส่งข้อมูลในระบบ Linkage Center เพิ่มเติมให้กับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด สำนักงานปศุสัตว์อำเภอ และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่ 1 – 14

“ กรมปศุสัตว์เป็นหนึ่งใน 19 หน่วยงานนำร่อง ในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ครั้งนี้ เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินการตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูลประชาชนและการบริการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งยังส่งเสริมสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ พัฒนาหรือปรับปรุงบริการของหน่วยงานให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ซึ่งเข้าถึงบริการได้ด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียว ” รองอธิบดีกล่าว