ห้ามพลาด!!! เรียนฟรี พร้อมได้ใบประกาศนียบัตร กับ บทเรียนออนไลน์ (e-learning) ที่ TDGA e-Leaning เพื่อ Upskill/ReSkill ทักษะดิจิทัลตามแนวทางการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ตัวอย่างบทเรียน :
หมวด Digital Literacy ให้ความรู้และพัฒนาทักษะพื้นฐานเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและความปลอดภัยยุคดิจิทัล
หมวด Digital Governance, Standard and Compliance ให้ความรู้และทักษะเกี่ยวกับการจัดทำธรรมภิบาลข้อมูลภาครัฐ PDPA รวมถึงมาตรฐาน และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัล
หมวด Digital Technology ให้ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยและการประยุกต์ใช้กับงานภาครัฐ เช่น AI , Blockchain, Open Data, Data Analytics
ท่านสามารถเข้าเรียนได้ฟรี เพื่อให้ดิจิทัลเป็นเรื่องง่ายสำหรับคุณได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่