เมื่อพ.ร.บ.รัฐบาลดิจิทัล หรือ พ.ร.บ.การบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ประกาศใช้เป็นกฎหมายแล้ว แบบเข้าใจง่าย https://static.xx.fbcdn.net/images/emoji.php/v9/t51/1/16/1f603.png");">😃

𝟭 ที่มากฎหมายฉบับนี้ ?

กฎหมายนี้มีที่มาจากข้อเสนอการปฏิรูปประเทศ และบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หมวดว่าด้วยการปฏิรูปประเทศ ที่มุ่งหวังให้เกิดการปฏิรูประบบข้อมูลภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลที่เปิดเผยและเชื่อมต่อกัน (𝗢𝗽𝗲𝗻 𝗮𝗻𝗱 𝗖𝗼𝗻𝗻𝗲𝗰𝘁𝗲𝗱 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗺𝗲𝗻𝘁) รวมทั้งเป็นกลไกขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

𝟮 เป้าหมายของกฎหมายนี้ และความซ้ำซ้อนกับกฎหมายดิจิทัลอื่นๆ ?

กฎหมายนี้มีเป้าหมายเพื่อให้ระบบการทำงานและข้อมูลของภาครัฐสามารถเชื่อมโยงระหว่างกันได้อย่างมั่นคงปลอดภัย มีประสิทธิภาพ เปิดเผยและโปร่งใส ภายใต้ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ โดยมีกลไกตามกฎหมายเพื่อให้เกิดการทำงานที่สอดคล้องและไม่ซ้ำซ้อนกับกฎหมายดิจิทัลอื่น

𝟯 กฎหมายนี้มีกลไกการบังคับใช้อย่างไร และใช้กับหน่วยงานใดบ้าง ?

กฎหมายนี้ได้กำหนดหน้าที่ให้หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานดำเนินการให้เป็นไปตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมทั้งข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ตามกฎหมาย โดยมีคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลทำหน้าที่ขับเคลื่อนการดำเนินการตามกฎหมายนี้ ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้กฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน รัฐสภา ศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ องค์กรอัยการ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ และหน่วยงานอิสระของรัฐ

𝟰 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในกฎหมายนี้คืออะไร และหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการอย่างไร ?

ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ คือ การกำหนดกฎเกณฑ์ในเรื่องการบริหารจัดการข้อมูลที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐตลอดช่วงชีวิตของข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลมีคุณภาพ มั่นคงปลอดภัย สามารถนำมาใช้ประโยชน์รวมถึงเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานได้

หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และดำเนินการให้เป็นไปตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐเพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนี้

𝟱 เมื่อกฎหมายฉบับนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับแล้ว จะต้องมีการดำเนินการอย่างไรหลังจากนี้ ?

เนื่องจากกฎหมายนี้ได้ประกาศใช้แล้ว ดังนั้น ภายหลังจากนี้จะมีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อกำหนดแผนและแนวทางการทำงาน โดยคณะกรรมการฯ จะจัดทำแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ มาตรฐาน ข้อกำหนด และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบดิจิทัลตามกฎหมายนี้ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย

𝟲 ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐจะต้องเตรียมการรองรับกฎหมายฉบับนี้อย่างไร ?

สามารถเตรียมการหรือเริ่มการดำเนินการตามกฎหมายฉบับนี้ เช่น การนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้กับการบริหารงานและการให้บริการประชาชน ลดการใช้กระดาษหรือสำเนาเอกสาร การจัดให้มีระบบการชำระเงินทางดิจิทัลอีกช่องทางหนึ่ง รวมทั้งสร้างความตระหนักแก่บุคลากรในการปฏิบัติตามกฎหมายนี้ เป็นต้น ในช่วงเริ่มต้น การดำเนินการในบางเรื่องจำเป็นต้องรอให้มีการกำหนดรายละเอียดในแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตลอดจนมาตรฐานหรือหลักเกณฑ์และวิธีการตามกฎหมายนี้ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ

𝟳 กฎหมายฉบับนี้กำหนดให้มี “ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง” จะทำให้กระทบต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลกันอยู่ก่อนแล้วหรือไม่ ?

ศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางตามกฎหมายนี้จะพัฒนารูปแบบการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัลระหว่างหน่วยงานรัฐให้มีความสะดวกมากยิ่งขึ้น เช่น ลดกระบวนการและขั้นตอนเดิมๆ โดยเฉพาะการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (𝐌𝐎𝐔) ดังนั้น จึงไม่กระทบต่อความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของรัฐที่ได้มีการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกันอยู่ก่อนแล้ว

𝟴 หากกฎหมายของหน่วยงานของรัฐใดขัดหรือแย้งกับกฎหมายนี้ จะดำเนินการอย่างไร ?

หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการศึกษาและปรับปรุงกฎหมายของตนเองให้สอดคล้องกับกฎหมายฉบับนี้ได้ หรือรวบรวมข้อมูลประเด็นปัญหาส่งให้ สพร. นำเสนอคณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพิจารณา เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีให้พิจารณาปรับปรุงแก้ไขกฎหมายของหน่วยงานต่อไป

อยากอ่านละเอียดกว่านี้คลิก https://www.dga.or.th/th/content/2137/13440/

 

ที่มา : DGA Thailand