ปี 2558

  การสำรวจครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานเพื่อจัดทำแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์กรมปศุสัตว์

  การศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อแผนการจัดสรรครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พื้นฐานของกรมปศุสัตว์

  การพัฒนาโปรแกรมคำนวณการเลื่อนเงินเดือน ตามผลการปฏิบัติงาน (Prosal)