รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้มอบประกาศเกียรติคุณและหนังสือรับรอง (Certificate of IPv6 Ready) แก่กรมปศุสัตว์ ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ดำเนินตามแผนปฎิบัติการ เพื่อผลักดัน ส่งเสริม เร่งรัด และติดตามผลการดำเนินงาน IPv6 ในประเทศไทย (พ.ศ.2556 - 2558) และมีความพร้อมในการให้บริการเครือข่ายอินเทอร์เน็ตพื้นฐาน และบริการที่รองรับ IPv6

132361

img003

Vintage01cont57

ศูนย์สารสนเทศได้รับรางวัลหน่วยงานใสสะอาด ประจำปี พ.ศ.2556 ของกรมปศุสัตว์

Vintage02cont