1. แนะนำระบบ
2. ขอบเขตการให้บริการด้่านปศุสัตว์
3. คำแนะนำสำหรับผู้ประกอบการขอรับบริการ Online
- การยื่นคำร้องขอรับบริการ
- การส่งหลักฐานประกอบการขอรับใบอนุญาต
4. ระบบให้บริการด้านปศุสัตว์ Online

4.1 ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการด้านปศุสัตว์ (ผู้ประกอบการ)
ระบบยื่นคำร้องขอรับบริการด้านปศุสัตว์ (ผู้ประกอบการ)
เลือกใช้งาน  ผ่านเครือข่ายหลัก ผ่านเครือข่ายสำรอง

4.2 ระบบอนุมัติใบคำขอด้านปศุสัตว์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
ระบบอนุมัติใบคำขอด้านปศุสัตว์ (เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์)
เลือกใช้งาน ผ่านเครือข่ายหลัก ผ่านเครือข่ายสำรอง

4.3 ระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
ระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
เลือกใช้งาน ผ่านเครือข่ายหลัก  ผ่านเครือข่ายสำรอง 

4.4 ระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด ของสถานพยาบาลเอกชน
ระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย และการเกิดโรคระบาด
เลือกใช้งาน  ผ่านเครือข่ายหลัก   ผ่านเครือข่ายสำรอง

5. ติดต่อหน่วยงานผู้ให้บริการ Online (กรมปศุสัตว์)
- ด่านกักสัตว์
6. ดาวน์โหลดเอกสารแนบเพิ่มเติม
- การขออนุญาตเคลื่อนย้ายสัตว์ - ซากสัตว์
- การขอจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์เอกชน
- การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
7. คู่มือการขอรับบริการ
- การขอรับบริการจัดตั้งสถานพยาบาลสัตว์
- การขอใบรับรองมาตรฐานฟาร์ม
- การขอใบอนุญาตผลิต /ขาย /นำเข้าซึ่งอาหารสัตว์
8. กระดานสนทนา
9. ลิงค์หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
10. คำแนะนำเพิ่มเติม (สำหรับเจ้าหน้าที่)
- การจัดทำใบคำร้องต้นแบบ และการบันทึกเบอร์หู


  เรียน ผู้ประกอบการอาหารสัตว์ที่ต้องการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบมาตรฐานปศุสัตว์(e-Service)

ตามที่ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ ได้รับมอบหมายจากกรมปศุสัตว์ ให้มีหน้าที่ให้บริการ
ด้านใบอนุญาตอาหารสัตว์ผ่านระบบ e-Service จึงขอแจ้งเปลี่ยนหน่วยงานที่ยื่นคำขอใบอนุญาตอาหารสัตว์จากเดิม
สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ รหัส 01500 เป็น กองควบคุมอาหารและยาสัตว์ รหัส 26000 เท่านั้น

ทั้งนี้เฉพาะใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว์(รายใหม่) , ใบอนุญาตนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์ (รายใหม่) ,
การแจ้งนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร(น.ส.4), ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์(ในเขตกรุงเทพมหานคร)
และใบอนุญาตอาหารสัตว์(ผลิต,นำเข้า,ขาย)ที่ต้องการยื่นต่ออายุกับกรมปศุสัตว์(ส่วนกลาง)

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือดังกล่าว

แนะนำเกี่ยวกับการใช้งานระบบมาตรฐานปศุสัตว์

การแก้ปัญหาการพิมพ์ใบอนุญาตขายอาหารสัตว์เบื้องต้น(สำหรับเจ้าหน้าที่)

การมารับเอกสารแจ้งการนำเข้าซึ่งอาหารสัตว์เข้ามาในราชอาณาจักร (น.ส.4)

การแก้ปัญหาที่ไม่สามารถรับค่าบางฟิลด์ในระบบมาตรฐานปศุสัตว์ได้

เอกสารแนะนำการใช้งานระบบมาตรฐานปศุสัตว์ ผ่านระบบเครือข่ายหลัก และเครือข่ายสำรอง

สอบถามข้อมูล (โทร. 0-2653-4444)

1. การใช้งานระบบในส่วนความรับผิดชอบของ สำนักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินค้าปศุสัตว์ (สพส.)

มาตรฐานฟาร์ม ต่อ 3155
Health Certificate ต่อ 3134 หรือ 3153
โรงฆ่าสัตว์ภายในประเทศ ต่อ 3141-42

2. การใช้งานระบบในส่วนความรับผิดชอบของ กองควบคุมอาหารและยาสัตว์

อาหารสัตว์

3. การใช้งานระบบในส่วนความรับผิดชอบของ สำนักควบคุม ป้องกัน และบำบัดโรคสัตว์ (สคบ.)

สถานพยาบาลสัตว์เอกชน
การใช้งานระบบให้บริการรายงานสถิติสัตว์ป่วย
4. การใช้งานระบบให้บริการจองเมล็ดพันธุ์พืชอาหารสัตว์
กองอาหารสัตว์ (กอส.)โทร. 0-2653-4489
5. ปัญหาด้านเทคนิค เช่น ระบบล่ม หรือไม่สามารถใช้งานระบบฐานข้อมูลได้ หรือชื่อบัญชี login ของเจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการสูญหาย
ศูนย์สารสนเทศ โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 2332 , 2342 โทรสาร 0-2653-4925
อีเมล์ admin@dld.go.th นอกเวลาทำการ 087-8753225

พัฒนาเว็บไซต์ โดย ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์ โทรศัพท์ 0-2653-4444 ต่อ 2332 , 2342 โทรสาร 0-2653-4925 อีเมล์ admin@dld.go.th