ตารางแสดงการปรับปรุงข้อมูลจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563