การแบ่งกลุ่มขนาดของเกษตรกร ในแต่ละประเภทสินค้า ประจำปี 2560