รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ประเภทคอมพิวเตอร์ โฆษณา และเผยแพร่ ปีงบประมาณ 2553

รายการ
รายการ
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2552
(บาท)
ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปี 2553
(บาท)
หนังสือกรมอนุมัติ
หนังสือแจ้งสำหรับโครงการไทยเข้มแข็ง
1 เครื่องคอมพิวเตอร์

 

 

 

 

1.1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 1

 

11,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2

 

23,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.3 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล

 

33,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.4 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม้น้อยกว่า 18 นิ้ว)

 

30,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.5 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

 

33,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

1.6 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว)
20,000

 

กษ0608/520

 

2 เครื่องพิมพ์ (Printer)

 

 

 

 

2.1 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ขาวดำ (26 หน้า/นาที)

 

 

กษ0608/954 กษ0608/958
2.2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

 

28,000
กษ 0608/25

 

2.3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (40 หน้า/นาที)

 

42,000
กษ0608/318

 

2.4

 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)

 

18,000
กษ 0608/465

 

2.5 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet)

 

5,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(20 หน้า/นาที)

 

9,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(23 หน้า/นาที)

 

13,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.8 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น

 

20,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.9 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่ยาว

 

24,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.10 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)

 

34,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

2.11 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก

 

18,000
กษ0608/581(ลว.10 ส.ค.2553)

 

3 สแกนเนอร์ (Scanner)

 

 

 

 

3.1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ

 

 

กษ0608/318

 

3.2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2

 

8,500
กษ 0608/25

 

4 กล้อง (Camera)

 

 

 

 

4.1 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอลความละเอียดไม่น้อยกว่า 10 ล้านพิกเซล

 

กษ0608/954 กษ0608/958
4.2 กล้องวีดีโอบันทึกภาพระบบดิจิตอล

 

กษ0608/954 กษ0608/958
5 เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)

 

 

 

 

5.1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 KVA
34,000

 

กษ0608/301

 

6 เครื่อง Projector

 

 

 

 

6.1 เครื่อง Multimedia Projector

 

 

กษ0608/192
6.2 จอรับภาพชนิดมือดึง

 

 

กษ0608/192

 

6.3 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI lumens

 

 

กษ0608/301

 

7 อื่น ๆ

 

 

 

 

4.3 กล้องถ่ายภาพ เลนส์ และอุปกรณ์ส่วนควบ

 

 

กษ0608/520

 

7.1 หมึกพิมพ์ จำนวน 54 รายการ

 

 

กษ0608/1010