คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์

รหัสรายการราคากลางหนังสืออนุมัติ
2554-01/070 หมึกพิมพ์ จำนวน 66 รายการ กษ 0608/215 ลว 11 มี.ค.54
2554-01/072 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
17,000
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/073 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)
5,200
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/074 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA
5,800
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/075 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
28,000
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/076 เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร่สั้น
20,000
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/077 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน แบบที่ 2
21,500
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/078 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล
31,000
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/079 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
31,000
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/080 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี
28,000
กษ 0608/429 ลว 2 มิ.ย.54
2554-01/081 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(28หน้า/นาที)
9,000
กษ 0608/557 ลว 19 ก.ค.54
2554-01/082 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33หน้า/นาที)
22,000
กษ 0608/611 ลว 1 ส.ค.54
2554-01/083 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network
22,000
กษ 0608/611 ลว 1 ส.ค.54
2554-01/084 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ(พิมพ์กลับหน้าอัตโนมัติ)
12,000
กษ 0608/656 ลว 17 ส.ค.54
2554-01/085 สแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป แบบที่ 2
4,300
กษ 0608/659 ลว 17 ส.ค.54คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทโฆษณาและเผยแพร่

รหัสรายการราคากลางหนังสืออนุมัติ
2554-02/001 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,000 ANSI Lumen
30,000
2554-02/02 เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,000 ANSI Lumen
50,000
กษ 0608/240 ลว 16 มี.ค.54
2554-02/003 กล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
7,000
กษ 0608/390 ลว 18 พ.ค.54