บันทึกข้อความ รายงานการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ปีงบประมาณ 2554