คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์

รหัสรายการราคากลางหนังสืออนุมัติ
2555-01/001.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน 15,000  กษ 0608/565
ลว 22 ส.ค.55
 news icon
2555-01/002.1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)
26,000
กษ 0608/565
ลว 22 ส.ค.55
 news icon
2555-01/004

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล 

 27,000
กษ 0608/587
ลว 28 ส.ค.55
 news icon
2555-01/005

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

 31,000
กษ 0608/587
ลว 28 ส.ค.55
 news icon
2555-01/006

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 

24,000 
กษ 0608/587
ลว 28 ส.ค.55
 news icon
2555-01/007

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที)

21,000
กษ 0608/587
ลว 28 ส.ค.55
 news icon
2554-01/003 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2
320,000
กษ 0608/178
ลว 22 ธ.ค.54