คำสั่งกรมปศุสัตว์ ที่ 641/2555 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณากำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์