บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/462 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2556 เรื่อง รายละเอียดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์

รหัสรายการราคากลาง
2556-01/001.1

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

14,000
2556-01/002.1

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

25,000

2556-01/003.1

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

320,000

2556-01/004.1

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล

27,000

2556-01/005.1

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว)

32,000
2556-01/006.1

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

23,000
2556-01/007.1

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)

19,900
2556-01-008

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน

19,000