บันทึกข้อความ ที่ กษ 0608/398 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2557 เรื่อง รายละเอียดลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

คุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์

รหัสรายการราคากลาง
๒๕๕๗/๐๐๑

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๑

๑๒๐,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๐๒

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ ๒

๓๑๐,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๐๓

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

๑๕,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๐๔

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

๒๒,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๐๕

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ นิ้ว)

๓๐,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๐๖

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน

๑๘,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๐๗

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล

๒๕,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๐๘

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๓ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง

๑๒๐,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๐๙

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (๓๐ หน้า/นาที)

๑๑,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๑๐

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบที่ ๑ (๓๕ หน้า/นาที)

๑๙,๙๐๐
๒๕๕๗/๐๑๑

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

๑๘,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๑๒

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ ชนิด LED สี

๒๓,๐๐๐

๒๕๕๗/๐๑๓

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ ๑

๒๒,๐๐๐

๒๕๕๗/๐๑๔

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA

๕,๑๐๐

๒๕๕๗/๐๑๕

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๑

๑๓,๕๐๐
๒๕๕๗/๐๑๖

คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ ๒

๒๓,๐๐๐
๒๕๕๗/๐๑๗

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องไมโครคอมพิวเตอร์

๓,๘๐๐
๒๕๕๗/๐๑๘

ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน

๑๐,๐๐๐