รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ 2560
ลำดับ รหัส รายการ ราคา
1 2560/001-1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 บาท
2 2560/001-2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 350,000 บาท
3 2560/002-1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 220,000 บาท
4 2560/002-2 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 990,000 บาท
5 2560/003-1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 16,000 บาท
6 2560/003-2

เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)

22,000 บาท
7 2560/003-3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 บาท
8 2560/004-1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * 16,000 บาท
9 2560/004-2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * 21,000  บาท
10 2560/005-1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 1,600 บาท
11 2560/005-2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 6,200  บาท
13 2560/005-3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 2,1000 บาท
14 2560/005-4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 130,000  บาท
15 2560/005-5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,700 บาท
16 2560/005-6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 23,000  บาท
17 2560/006-1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 บาท
18 2560/006-2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 7,900 บาท
19 2560/006-3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) 3,300 บาท
20 2560/006-4

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที)

7,900 บาท
21 2560/006-5  เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้าต่อนาที) 15,000 บาท
22 2560/006-6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้าต่อนาที) 41,000  บาท
23 2560/006-7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 12,000  บาท
24 2560/006-8 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 17,000  บาท
25 2560/007-1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,100 บาท
26 2560/007-2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 20,000 บาท
27 2560/007-3  สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 บาท
28 2560/007-4  สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 36,000
29 2560/008-1 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 3,000 บาท
30 2560/008-2  จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 4,000 บาท
31 2560/009-1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800 บาท
32 2560/009-2  เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 บาท
33 2560/009-3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 13,000 บาท
34 2560/0010-1 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 19,000 บาท
35 2560/0011-1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 38,000 บาท
36 2560/0011-2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 24,000 บาท
37 2560/0012-1 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11,000 บาท