รหัส

รายการ

ราคา

2558/001.2

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

120,000   บาท

2558/002.2

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย   แบบที่ 2

310,000   บาท

2558/003.2

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

16,000   บาท

2558/004.2

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

23,000   บาท

2558/005.2

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

30,000   บาท

2558/006.2

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน  

17,000   บาท

2558/007.2

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล

21,000   บาท

2558/008.2

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

120,000   บาท

2558/009.2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)

7,300   บาท

2558/010.2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1

20,000   บาท

2558/011.2

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

16,000   บาท

2558/012.2

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

19,000   บาท

2558/013.2

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

20,000   บาท

2558/014.2

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

6,100   บาท

2558/015.2

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

3,800   บาท

2558/016.2

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

20,000   บาท

2558/017.2

ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10,000   บาท

2558/018.2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบมุมมองคงที่ (IP Fixed Camera) -

2558/019.2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบโดมมุมมองคงที่ (Dome IP Fixed Camera) -

2558/020.2

กล้องโทรทัศน์วงจรปิด IP แบบปรับมุมมองได้ (IP Pan Tilt Zoom Camera) -