บันทึกข้อความ กษ 0608/ว16820

2559/010-2            คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต แบบที่ 1 


บันทึกข้อความ กษ 0608/17259

 

2559-013-1  

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร

(Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2    

41,000  บาท 
2559-013-2

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบปรับมุมมองสำหรับติดตั้งภายในอาคาร

(Indoor PTZ Network Camera) แบบที่ 2

76,000  บาท
2559-013-3

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพี แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

(Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 2

52,000  บาท
2559-013-4

 กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดไอพีแบบอินฟราเรดสำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร

(Outdoor IP Infrared Camera) แบบที่ 1

 22,000  บาท
2559-013-5  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder) แบบ 8  24,000  บาท
2559-013-6  อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (NVR-Network Video Recorder) แบบ 16 ช่อง         79,000  บาท
2559-013-7  อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 8 ช่อง*  9,100  บาท

ข้อปฎิบัติเพิ่มเติมในการจัดหาระบบ