รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ 2559
ลำดับ รหัส รายการ ราคา
1 2559/001-1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 บาท
2 2559/001-2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 350,000 บาท
3 2559/002-1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 220,000 บาท
4 2559/003-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 16,000 บาท
5 2559/003-2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 22,000 บาท
6 2559/003-3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว) 29,000 บาท
7 2559/004-1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน * 16,000 บาท
8 2559/004-2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล * 21,000 บาท
9 2559/005-1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 6,500 บาท
10 2559/005-2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 130,000 บาท
11 2559/005-3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,800 บาท
12 2559/006-1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) 4,300 บาท
13 2559/006-2 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) 7,900 บาท
14 2559/006-3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (33 หน้า/นาที) 16,000 บาท
15 2559/006-4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 12,000 บาท
16 2559/006-5 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 17,000 บาท
17 2559/007-1 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,100 บาท
18 2559/007-2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 20,000 บาท
19 2559/007-3 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 บาท
20 2559/007-4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 37,000 บาท
21 2559/008-1 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว 3,300 บาท
22 2559/008-2 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 4,300 บาท
23 2559/009-1 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 3,200 บาท
24 2559/009-2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 บาท
25 2559/009-3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 13,000 บาท
26 2559/010-1 คอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 21,000 บาท
27 2559/011-1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) 3,800 บาท
28 2559/011-2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 20,000 บาท
29 2559/012-1 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11,000 บาท