รหัส

รายการ

ราคา

2559/001

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1

120,000   บาท

2559/002

เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2

310,000   บาท

2559/003

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน

16,000   บาท

2559/004

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1

23,000   บาท

2559/005

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2

30,000   บาท

2559/006

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน  

17,000   บาท

2559/007

เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล

21,000   บาท

2559/008

อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง

120,000   บาท

2559/009

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)

7,300   บาท

2559/010.1(Update)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (35 หน้า/นาที)

20,000   บาท

2559/011.1(Update)

เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network

16,000   บาท

2559/012

เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี

19,000   บาท

2559/013.1(Update)

สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1

20,000   บาท

2559/014

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA

6,100   บาท

2559/015

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM)

3,800   บาท

2559/016

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

20,000   บาท

2559/017

ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 10,000   บาท

2559/018

อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 280,000   บาท

2559/019

คอมพิวเตอร์แท็ปแล็ต แบบที่ 2 20,000  บาท

2559/020

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 12,000  บาท

2559/021

เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 10 kVA 240,000  บาท