รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ 2561 (ล่าสุด ก.ค. 2561)
ลำดับ รหัส   รายการ  ราคา
1 2561_001_1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 บาท
2 2561_001_2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 350,000 บาท
3 2561_002_1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1 220,000 บาท
4 2561_002_2 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 2 1,000,000 บาท
5 2561_003_1 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 16,000 บาท
6 2561_003_2 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000 บาท
7 2561_003_3 เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 บาท
8 2561_003_4 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน 17,000 บาท
9 2561_003_5 เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล 23,000 บาท
10 2561_004_1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน * 16,000 บาท
11 2561_004_2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล * 21,000 บาท
12 2561_005_1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง 3,000 บาท
13 2561_005_2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 6,200 บาท
14 2561_005_3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 21,000 บาท
15 2561_005_4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 130,000 บาท
16 2561_005_5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,700 บาท
17 2561_005_6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 23,000 บาท
18 2561_006_1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300 บาท
19 2561_006_2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 7,100 บาท
20 2561_006_3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) 2,600 บาท
21 2561_006_4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (27 หน้าต่อนาที) 7,900 บาท
22 2561_006_5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (33 หน้าต่อนาที) 15,000 บาท
23 2561_006_6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 3 (40 หน้าต่อนาที) 40,000 บาท
24 2561_006_7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี แบบ Network 10,000 บาท
25 2561_006_8 เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet) 7,900 บาท
26 2561_006_9 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED ขาวดำ 9,000 บาท
27 2561_006_10 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี 17,000 บาท
28 2561_007_1 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,200 บาท
29 2561_007_2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 18,000 บาท
30 2561_007_3 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 บาท
31 2561_007_4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 35,000 บาท
32 2561_008_1 จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 2,800 บาท
33 2561_008_2 จอภาพแบบ LED หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 4,000 บาท
34 2561_009_1 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,500 บาท
35 2561_009_2 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,900 บาท
36 2561_009_3 เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 13,000 บาท
37 2561_010_1 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ต 21,000 บาท
38 2561_011_1 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3,800 บาท
39 2561_011_2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 24,000 บาท
40 2561_012_1 ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 11,000 บาท
41 2561_012_2 ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส 700 บาท

 ดาวน์โหลดทั้งหมด