บันทึกข้อความ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ 2561
ลำดับ รหัส รายการ ราคา
1 2561/003-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 16,000 บาท
2 2561/006-4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 7,900 บาท