รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุครุภัณฑ์ ประเภทคอมพิวเตอร์ 2561
ลำดับ รหัส รายการ ราคา
1 2561/001-1 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 130,000 บาท
2 2561/001-2 เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 350,000 บาท
3 2561/002-1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 1 220,000 บาท
4 2561/002-2.1 อุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2 990,000 บาท
5 2561/003-1 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 16,000 บาท
6 2561/003-2 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 22,000 บาท
2561/003-3 เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 * (จอขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) 30,000 บาท
8 2561/004-1 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานสำนักงาน * 16,000 บาท
9 2561/004-2 เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค สำหรับงานประมวลผล * 21,000 บาท
10 2561/005-1 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 16 ช่อง  1,600  บาท
11 2561/005-2 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 1 6,200 บาท
12  2561/005-3 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 21,000  บาท
13  2561/005-4 อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง 130,000  บาท
14  2561/005-5 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1 5,700 บาท 
15  2561/005-6 อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2 23,000  บาท
16  2561/006-1 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) 4,300  บาท
17 2561/006-2 เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษ ขนาด A3 7,900 บาท
18  2561/006-3 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (18 หน้าต่อนาที) 3,300  บาท
19 2561/006-4 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1 (27 หน้า/นาที) 7,900 บาท
20 2561/006-5 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 2 (33 หน้า/นาที) 15000 บาท
21 2561/006-6 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 3 (40 หน้า/นาที) 41,000 บาท
22   2561/006-7 เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network 12,000  บาท
23   2561/006-8 เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี 17,000  บาท
24 2561/007-1 สแกนเนอร์ สําหรับงานเก็บเอกสารทั่วไป 3,100 บาท
25 2561/007-2 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 20,000 บาท
26 2561/007-3 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2 29,000 บาท
27 2561/007-4 สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 36,000 บาท
28  2561/008-1 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว 3,000 บาท
29  2561/008-2 จอภาพแบบ LCD หรือ LED ขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว 4,000 บาท
30 2561/009-1 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 800 VA 2,800 บาท
31 2561/009-2 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA 5,800 บาท
32 2561/009-3 เครื่องสํารองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA 13,000 บาท
33  2561/010-1 เครื่องคอมพิวเตอร์แท็ปแลต 19,000 บาท
34 2561/011-1

ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ้ค แบบสิทธิการใช้งานประเภทติดตั้งมาจากโรงงาน (OEM) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 3,800 บาท
35 2561/011-2 ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 24,000 บาท
36 2561/012-1  

ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย 

11,000   บาท