ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเเกะ รายจังหวัด ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่นๆ รายจังหวัด ปี 2562