ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกร รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแกะ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่นๆ รายเขตปศุสัตว์และรายภาค ปี 2562