1. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมกราคม 2552
  2. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2552
  3. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมีนาคม 2552
  4. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนเมษายน 2552
  5. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2552
  6. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมิถุนายน 2552
  7. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2552
  8. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนสิงหาคม 2552