1. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมกราคม 2551
 2. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2551
 3. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมีนาคม 2551
 4. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนเมษายน 2551
 5. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2551
 6. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมิถุนายน 2551
 7. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2551
 8. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนสิงหาคม 2551
 9. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกันยายน 2551
 10. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนตุลาคม 2551
 11. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2551
 12. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนธันวาคม 2551
 13. รวมมูลค่าสะสม 2551