1. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมกราคม 2550
 2. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2550
 3. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมีนาคม 2550
 4. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนเมษายน 2550
 5. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2550
 6. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมิถุนายน 2550
 7. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2550
 8. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนสิงหาคม 2550
 9. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกันยายน 2550
 10. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนตุลาคม 2550
 11. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2550
 12. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนธันวาคม 2550
 13. รวมมูลค่าสะสม 2550