1. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมกราคม 2549
 2. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2549
 3. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมีนาคม 2549
 4. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนเมษายน 2549
 5. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2549
 6. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมิถุนายน 2549
 7. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2549
 8. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนสิงหาคม 2549
 9. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกันยายน 2549
 10. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนตุลาคม 2549
 11. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2549
 12. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนธันวาคม 2549
 13. รวมมูลค่าสะสม 2549