1. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมกราคม 2548
 2. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกุมภาพันธ์ 2548
 3. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมีนาคม 2548
 4. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนเมษายน 2548
 5. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤษภาคม 2548
 6. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนมิถุนายน 2548
 7. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกรกฎาคม 2548
 8. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนสิงหาคม 2548
 9. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนกันยายน 2548
 10. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนตุลาคม 2548
 11. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนพฤศจิกายน 2548
 12. สถิติการนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ เดือนธันวาคม 2548
 13. รวมมูลค่าสะสม 2548