1. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน ตุลาคม 2558
2. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน พฤศจิกายน 2558
3. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน ธันวาคม 2558
4. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน มกราคม 2559
5. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน กุมภาพันธ์ 2559
6. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน มีนาคม 2559
7. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน เมษายน 2559
8. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน พฤษภาคม 2559
9. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน มิถุนายน 2559
10. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน กรกฎาคม 2559
11. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน สิงหาคม 2559
12. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน กันยายน 2559