1. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน ตุลาคม 2557
2. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน พฤศจิกายน 2557
3. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน ธันวาคม 2557
4. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน มกราคม 2558
5. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน กุมภาพันธ์ 2558
6. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน มีนาคม 2558
7. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน เมษายน 2558
8. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน พฤษภาคม 2558
9. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน มิถุนายน 2558
10. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน กรกฎาคม 2558
11. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน สิงหาคม 2558
12. รายงานการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์กรมปศุสัตว์ เดือน กันยายน 2558