alt7 ก.พ.53 เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลของหน่วยงาน(ปศอ. ปศจ.) ในพื้นที่ สำนักสุขศาสตร์สัตว์และสุขอนามัยที่ 6 สามารถบันทึกข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เข้าระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์(TH-LiFDS) ได้จำนวน 37,754 ข้อมูล ภายใน 5 วัน

  

 

 

 

 ข้อมูล จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ กรมปศุสัตว์(TH-LiFDS) ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553

 alt

 

 @สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดภายในพื้นที่ สสอ 6

alt

 

@สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิจิตร 

alt

 

 

 @สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุทัยธานี

alt

 

 

@ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเพชรบูรณ์

alt

 

 

@สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดสุโขทัย

alt

 

@สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพิษณุโลก

alt

 

 @สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกำแพงเพชร

alt

 

 @สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดตาก

alt

 

 

@สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครสวรรค์

alt

                                                                           

  

@สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ alt