ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์ Livestock Infrastructure Information
กราฟ สัดส่วนจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2551
Number of Livestock Inventory in Thailand 2008
กราฟ สัดส่วนจำนวนเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ในประเทศไทย ปี 2551
Number of Farmer in Thailand 2008
ตารางที่ 1 สถิติจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย แสดงเป็น รายภาค ปี 2551
Statistecs of Livestock Inventory in Thailand by Part 2008
ตารางที่ 2 สถิติจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย แสดงเป็น รายเขต ปี 2551
Statistecs of Livestock Inventory in Thailand by Region 2008
ตารางที่ 3 จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
Number of Livestock Inventory in Thailand on 1 January 2008
ตารางที่ 4 จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2551
Number of Poultry in Thailand on 1 January 2008
ตารางที่ 5 จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ ปี 2551
Number of Some Livestock Involed Organization 2008
ตารางที่ 6 จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ปี 2551
Number of Feed Mill and Feed Vendor 2008

สถิติการนำเข้า - การส่งออก  Import - Export

กราฟ มูลค่าการนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ปี 2551
Value of Livestock Goods Import / Export 2008
ตารางที่ 7 การส่งออกโค กระบือ สุกร และสัตว์อื่นๆ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2551
Cattle, Buffalo, Swine and Other Animal Export by Destination 2008
ตารางที่ 8 การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2551
Poultry Export by Destination 2008
ตารางที่ 9 การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2551
Meat Export by Destination 2008
ตารางที่ 10 การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2551
Animal Hides Export by Destination 2008
ตารางที่ 11 การส่งออกซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2551
Animal Remains Export by Destination 2008
ตารางที่ 12 การส่งออกซากส่วนที่บริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2551
Edible Offals Export by Destination 2008
ตารางที่ 13 การนำเข้าโค กระบือ ม้า สุกรและน้ำเชื้อแสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2551
Cattle, Buffalo, Horse, Swine Import by Origin 2008
ตารางที่ 14 การนำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2551
Poultry Import by Origin 2008
ตารางที่ 15 การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2551
Meat Import by Origin 2008
ตารางที่ 16 การนำเข้าหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2551
Animal Hide Import by Origin 2008
ตารางที่ 17 การนำเข้าซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2551
Animal Remains Import by Origin 2008
ตารางที่ 18 การนำเข้าส่วนต่างๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2551
Edible Offals Import by Origin 2008
สถิติอื่น Other Statistics
ตารางที่ 19 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายเดือน ปี 2551
Monthly Report of Permitted Slaughter 2008
ตารางที่ 20 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายจังหวัด ปี 2551
Permitted Slaughter by Province 2008
ตารางที่ 21 ภาวะโรคระบาดสัตว์ แสดงเป็นรายโรค ปี 2551
Incidence of Animal Disease 2008
ตารางที่ 22 สถิติการผลิตไวรัสและแบคทีเรียวัคซีน ปี 2551
Production of Virus and Bacteria Vaccine 2008
ภาคผนวก Annex
กราฟ สถิติจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2542 - 2551
Statistecs of Livestock in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A1 สถิติปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2542 - 2551
Statistics of Livestock in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A2 สถิติโคเนื้อ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2542 - 2551
Statistics of Beef Cattle in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A3 สถิติโคนม ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2542 - 2551
Statistics of Dairy Cattle in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A4 สถิติกระบือ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2542 - 2551
Statistics of Buffalo in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A5 สถิติสุกร ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2542 - 2551
Statistics of Swine in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A6 สถิติแพะ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2542 - 2551
Statistics of Goat in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A7 สถิติแกะ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2542 - 2551
Statistics of Sheep in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A8 สถิติเป็ด ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2542 - 2551
Statistics of Duck Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A9 สถิติไก่ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2542 - 2551
Statistics of Chicken in Thailand 1999 - 2008
ตารางที่ A10 สถิติสัตว์ส่งไปจำหน่าย ต่างประเทศ ปี 2542 - 2551
Statistics of Animal Export 1999 - 2008
ตารางที่ A11 สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2547-2551
Statistics of Chicken Fresh - Meat Export by Destination 2004-2008
ตารางที่ A12 สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศ ปี 2542 - 2551
Statistics of Animal Import 1999 - 2008
ตารางที่ A13 สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2542 - 2551
Statistics of Meat Import 1999 - 2008
ตารางที่ A14 สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศ แสดงเป็นรายประเทศ ปี 2547 - 2551
Statistics of Beef Import by Origin 2004 - 2008
ตารางที่ A15 สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิด ปี 2542 - 2551
Statistics of Dead Animal From Epidemic Diseases 1999 - 2008
ตารางที่ A16 สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเจน ปี 2542 - 2551
Statistics of Animal Vaccine and Antigen 1999 - 2008