ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์ Livestock Infrastructure Information
ตารางที่ 1 สถิติจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2550
Statistecs of Livestock Inventory in Part of Thailand 2005
ตารางที่ 2 จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
Number of Livestock Inventory in Thailand 2005 on 1 January 2005
ตารางที่ 3 จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
Number of Poultry in Thailand on 1 January 2005
ตารางที่ 4 จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ ปี 2550
Number of Some Livestock Involed Organization 2005
ตารางที่ 5 จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ปี 2550
Number of Feed Mill and Feed Vendor 2005
สถิติการส่งออก - การนำเข้า  Export - Import
ตารางที่ 6 การส่งออกโค กระบือ สุกร และสัตว์อื่นๆ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2550
Cattle,Buffalo, Swine and Other Animal Export by Destination 2007
ตารางที่ 7 การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2550
Poultry Export by Destination 2007
ตารางที่ 8 การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2550
Meat Export by Destination 2007
ตารางที่ 9 การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2550
Animal Hides Export by Destination 2007
ตารางที่ 10 การส่งออกซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2550
Animal Remains Export by Destination 2007
ตารางที่ 11 การส่งออกซากส่วนที่บริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2550
Edible Offals Export by Destination 2007
ตารางที่ 12 การนำเข้าโค กระบือ ม้า สุกรและน้ำเชื้อแสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2550
Cattle,Buffalo, Horse, Swine Import by Origin 2007
ตารางที่ 13 การนำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2550
Poultry Import by Origin 2007
ตารางที่ 14 การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2550
Meat Import by Origin 2007
ตารางที่ 15 การนำเข้าหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2550
Animal Hide Import by Origin 2007
ตารางที่ 16 การนำเข้าซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2550
Animal Remains Import by Origin 2007
ตารางที่ 17 การนำเข้าส่วนต่างๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2550
Edible Offals Import by Origin 2007
สถิติอื่น Other Statistics
ตารางที่ 18 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายเดือน ปี 2550
Monthly Report of Permitted Slaughter 2007
ตารางที่ 19 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายจังหวัด ปี 2550
Permitted Slaughter by Province 2007
ตารางที่ 20 ภาวะโรคระบาดสัตว์ แสดงเป็นรายโรค ปี 2550
Incidence of Animal Disease 2007
ตารางที่ 21 สถิติการผลิตไวรัสและแบคทีเรียวัคซีน ปี 2550
Production of Virus and Bacteria Vaccine 2007
ภาคผนวก Annex
ตารางที่ A1 สถิติปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2541 - 2550
Statistics of Livestock in Thailand 1998 - 2007
ตารางที่ A2 - A9 สถิติปศุสัตว์ของประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2541 - 2550
Statistics of Livestock in Part of Thailand 1998 - 2007
ตารางที่ A10 สถิติสัตว์ส่งไปจำหน่าย ต่างประเทศ ปี 2541 - 2550
Statistics of Animal Export 1998 - 2007
ตารางที่ A11 สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2546-2550
Statistics of Chicken Fresh - Meat Export by Destination 2003-2007
ตารางที่ A12 สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศ ปี 2541 - 2550
Statistics of Animal Import 1998 - 2007
ตารางที่ A13 สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2541 - 2550
Statistics of Meat Import 1998 - 2007
ตารางที่ A14 สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศ แสดงเป็นรายประเทศ ปี 2546-2550
Statistics of Beef Import by Origin 2003-2007
ตารางที่ A15 สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิด ปี 2541 - 2550
Statistics of Dead Animal From Epidemic Diseases 1998 - 2007
ตารางที่ A16 สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเจน ปี 2541 - 2550
Statistics of Animal Vaccine and Antigen 1998 - 2007