ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์
ตารางที่ 1
จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ 2
จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
ตารางที่ 3
จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
ตารางที่ 4
จำนวนประชากรโคนมในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
ตารางที่ 5
จำนวนประชากรโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2549
ตารางที่ 6
จำนวนประชากรสุกร แพะ แกะ ในประเทศไทย แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 7
จำนวนผู้เลึ้ยงโคเนื้อเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 8
จำนวนผู้เลึ้ยงโคนมเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 9
จำนวนผู้เลึ้ยงกระบือเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 10
จำนวนผู้เลึ้ยงสุกรพันธุ์เป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 11
จำนวนผู้เลึ้ยงสุกรขุนเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 12
จำนวนผู้เลึ้ยงไก่พื้นเมืองเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 13
จำนวนผู้เลึ้ยงไก่ไข่เป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 14
จำนวนผู้เลึ้ยงไก่เนื้อเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 15
จำนวนผู้เลึ้ยงเป็ดเนื้อเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 16
จำนวนผู้เลึ้ยงเป็ดไข่เป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 17
จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ แสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 18
จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์ แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติการส่งออก - การนำเข้า
ตารางที่ 19
การส่งออกโค กระบือ สุกร และสัตว์อื่น ๆ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
ตารางที่ 20
การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
ตารางที่ 21
การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
ตารางที่ 22
การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
ตารางที่ 23
การส่งออกซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
ตารางที่ 24
การส่งออกซากส่วนที่บริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
ตารางที่ 25
การนำเข้าโค กระบือ ม้า สุกร และน้ำเชื้อ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง
ตารางที่ 26
การนำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง 
ตารางที่ 27ิ
การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง
ตารางที่ 28
การนำเข้าหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง   
ตารางที่ 29
การนำเข้าซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง   
ตารางที่ 30
การเข้าส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง   
สถิติอื่น
สถิติจำนวนสัตว์
ตารางที่ A1
สถิติปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2540 - 2549
ตารางที่ A2
สถิติโคเนื้อในประเทศไทย ปี 2540 - 2549 แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ A3
สถิติโคนมในประเทศไทย ปี 2540 - 2549 แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ A4
สถิติกระบือในประเทศไทย ปี 2540 - 2549 แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ A5
สถิติสุกรในประเทศไทย ปี 2540 - 2549 แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ A6
สถิติแพะในประเทศไทย ปี 2540 - 2549 แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ A7
สถิติแกะในประเทศไทย ปี 2540 - 2549 แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ A8
สถิติเป็ดในประเทศไทย ปี 2540 - 2549 แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ A9
สถิติไก่ในประเทศไทย ปี 2540 - 2549 แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ A10
สถิติจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า ปี 2540 - 2549  
ตารางที่ A11
สถิติสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศปี 2540- 2549  
ตารางที่ A12
สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2540- 2549
ตารางที่ A13
สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศปี 2540-2549  
ตารางที่ A14
สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศปี 2540 - 2549  
ตารางที่ A15
สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศปี 2545 - 2549 แสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ A16
สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิดปี 2540 - 2549
ตารางที่ A17
สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเจนปี 2540 - 2549