ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์ Livestock Infrastructure Information
ตารางที่ 1 สถิติจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2548
Statistecs of Livestock Inventory in Part of Thailand 2005
ตารางที่ 2 จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
Number of Livestock Inventory in Thailand 2005 on 1 January 2005
ตารางที่ 3 จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2548
Number of Poultry in Thailand on 1 January 2005
ตารางที่ 4 จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ ปี 2548
Number of Some Livestock Involed Organization 2005
ตารางที่ 5 จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ปี 2548
Number of Feed Mill and Feed Vendor 2005
สถิติการส่งออก - การนำเข้า  Export - Import
ตารางที่ 6 การส่งออกโค กระบือ สุกร และสัตว์อื่นๆ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2548
Cattle,Buffalo, Swine and Other Animal Export by Destination 2005
ตารางที่ 7 การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2548
Poultry Export by Destination 2005
ตารางที่ 8 การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2548
Meat Export by Destination 2005
ตารางที่ 9 การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2548
Animal Hides Export by Destination 2005
ตารางที่ 10 การส่งออกซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2548
Animal Remains Export by Destination 2005
ตารางที่ 11 การส่งออกซากส่วนที่บริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2548
Edible Offals Export by Destination 2005
ตารางที่ 12 การนำเข้าโค กระบือ ม้า สุกรและน้ำเชื้อแสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2548
Cattle,Buffalo, Horse, Swine Import by Origin 2005
ตารางที่ 13 การนำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2548
Poultry Import by Origin 2005
ตารางที่ 14 การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2548
Meat Import by Origin 2005
ตารางที่ 15 การนำเข้าหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2548
Animal Hide Import by Origin 2005
ตารางที่ 16 การนำเข้าซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2548
Animal Remains Import by Origin 2005
ตารางที่ 17 การนำเข้าส่วนต่างๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2548
Edible Offals Import by Origin 2005
สถิติอื่น Other Statistics
ตารางที่ 18 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายเดือน ปี 2548
Monthly Report of Permitted Slaughter 2005
ตารางที่ 19 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายจังหวัด ปี 2548
Permitted Slaughter by Province 2005
ตารางที่ 20 ภาวะโรคระบาดสัตว์ แสดงเป็นรายโรค ปี 2548
Incidence of Animal Disease 2005
ตารางที่ 21 สถิติการผลิตไวรัสและแบคทีเรียวัคซีน ปี 2548
Production of Virus and Bacteria Vaccine 2005
ภาคผนวก Annex
ตารางที่ A1 สถิติปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2539 - 2548
Statistics of Livestock in Thailand 1996 - 2005
ตารางที่ A2 - A9 สถิติปศุสัตว์ของประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2539 - 2548
Statistics of Livestock in Part of Thailand 1996 - 2005
ตารางที่ A10 สถิติสัตว์ส่งไปจำหน่าย ต่างประเทศ ปี 2539 - 2548
Statistics of Animal Export 1996 - 2005
ตารางที่ A11 สถิติมูลค่าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2539 - 2548
Statistics of Export Value 1996 - 2005
ตารางที่ A12 สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2544 - 2548
Statistics of Chicken Fresh - Meat Export by Destination 2001 - 2005
ตารางที่ A13 สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศ ปี 2539 - 2548
Statistics of Animal Import 1996 - 2005
ตารางที่ A14 สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2539 - 2548
Statistics of Meat Import 1996 - 2005
ตารางที่ A15 สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศ แสดงเป็นรายประเทศ ปี 2544 - 2548
Statistics of Beef Import by Origin 2001 - 2005
ตารางที่ A16 สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิด ปี 2539 - 2548
Statistics of Dead Animal From Epidemic Diseases 1996 - 2005
ตารางที่ A17 สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเจน ปี 2539 - 2548
Statistics of Animal Vaccine and Antigen 1996 - 2005