ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์
ตารางที่ 1

จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ 2

จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2547

ตารางที่ 3

จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2547

ตารางที่ 4

จำนวนนประชากรโคนมในประเทศไทย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2547

ตารางที่ 5

จำนวนประชากรโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย

ณ วันที่ 1 มกราคม 2547

ตารางที่ 6

จำนวนประชากรสุกร แพะ แกะ ในประเทศไทย

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 7

จำนวนผู้เลึ้ยงโคเนื้อเป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 8

จำนวนผู้เลึ้ยงโคนมเป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 9

จำนวนผู้เลึ้ยงกระบือเป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 10

จำนวนผู้เลึ้ยงสุกรพันธุ์เป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 11

จำนวนผู้เลึ้ยงสุกรขุนเป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 12

จำนวนผู้เลึ้ยงไก่พื้นเมืองเป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 13

จำนวนผู้เลึ้ยงไก่ไข่เป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 14

จำนวนผู้เลึ้ยงไก่เนื้อเป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 15

จำนวนผู้เลึ้ยงเป็ดเนื้อเป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 16

จำนวนผู้เลึ้ยงเป็ดไข่เป็นการค้า

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 17

จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์

แสดงเป็นรายจังหวัด

ตารางที่ 18

จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์

แสดงเป็นรายจังหวัด

สถิติการส่งออก - การนำเข้า
ตารางที่ 19

การส่งออกโค กระบือ สุกร และสัตว์อื่น ๆ

แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ

ตารางที่ 20

การส่งออกสัตว์ปีก

แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ

ตารางที่ 21

การส่งออกเนื้อสัตว์

แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ

ตารางที่ 22

การส่งออกหนังสัตว์

แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ

ตารางที่ 23

การส่งออกซากสัตว์

แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ

ตารางที่ 24

การส่งออกซากส่วนที่บริโภคได้

แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ

ตารางที่ 25

การนำเข้าโค กระบือ ม้า สุกร และน้ำเชื้อ

แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง

ตารางที่ 26

การนำเข้าสัตว์ปีก

แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง 

ตารางที่ 27

การนำเข้าเนื้อสัตว์

แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง

ตารางที่ 28

การนำเข้าหนังสัตว์

แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง   

ตารางที่ 29

การนำเข้าซากสัตว์

แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง   

ตารางที่ 30

การนำเข้าส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้

แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง   

สถิติอื่น
สถิติจำนวนสัตว์
ตารางที่ A1

สถิติปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2538 - 2547

 

ตารางที่ A2

สถิติโคเนื้อในประเทศไทย ปี 2538 - 2547

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ A3

สถิติโคนม ในประเทศไทย ปี 2538 - 2547

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ A4

สถิติกระบือ ในประเทศไทย ปี 2538 - 2547

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ A5

สถิติสุกร ในประเทศไทย ปี 2538 - 2547

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ A6

สถิติแพะ ในประเทศไทย ปี 2538 - 2547

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ A7

สถิติแกะ ในประเทศไทย ปี 2538 - 2547

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ A8

สถิติเป็ด ในประเทศไทย ปี 2538 - 2547

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ A9

สถิติไก่ ในประเทศไทย ปี 2538 - 2547

แสดงเป็นรายภาค

ตารางที่ A10

สถิติจำนวนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า ปี 2538 - 2547

 

ตารางที่ A11

สถิติสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2538- 2547

 

ตารางที่ A12

สถิติมูลค่าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2538 - 2547

 

ตารางที่ A13

สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2543- 2547

 

ตารางที่ A14

สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศ ปี 2538-2547

 

ตารางที่ A15

สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2538 - 2547

 

ตารางที่ A16

สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศ ปี 2543 - 2547

แสดงเป็นรายประเทศ

ตารางที่ A17

สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิด ปี 2538 - 2547

 

ตารางที่ A18

สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเจน ปี 2538 - 2547