ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์
สถิติจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย แสดงเป็นรายภาค ปี 2546
จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2546
จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ ปี 2546
จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์ ปี 2546

สถิติการส่งออก - การนำเข้า
การส่งออกโค กระบือ สุกร และสัตว์อื่นๆ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2546
การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2546
การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2546
การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2546
การส่งออกซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2546
การส่งออกซากส่วนที่บริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2546
การนำเข้าโค กระบือ ม้า สุกรและน้ำเชื้อแสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2546
การนำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2546
การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2546
การนำเข้าหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2546
การนำเข้าซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2546
การนำเข้าส่วนต่างๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2546

สถิติอื่น
จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายเดือน ปี 2546
จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายจังหวัด ปี 2546
ภาวะโรคระบาดสัตว์ แสดงเป็นรายโรค ปี 2546
สถิติการผลิตไวรัสและแบคทีเรียวัคซีน ปี 2546
สถิติภาวะโรคระบาดและการเฝ้าระวังทางห้องปฏิบัติการ ปี 2546

ภาคผนวก
สถิติปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2537 - 2546
สถิติโคเนื้อ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2537 - 2546
สถิติโคนม ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2537 - 2546
สถิติกระบือ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2537 - 2546
สถิติสุกร ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2537 - 2546
สถิติแพะ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2537 - 2546
สถิติแกะ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2537 - 2546
สถิติเป็ด ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2537 - 2546
สถิติไก่ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2537 - 2546
สถิติสัตว์ส่งไปจำหน่าย ต่างประเทศ ปี 2537 - 2546
สถิติมูลค่าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2537 - 2546
สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2542 - 2546
สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศ ปี 2537 - 2546
สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2537 - 2546
สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศ แสดงเป็นรายประเทศ ปี 2542 - 2546
สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิด ปี 2537 - 2546
สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเจน ปี 2537 - 2546