ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์
สถิติ
จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย  
สถิติ
จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
สถิติ
จำนวนโคนมในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
สถิติ
จำนวนโคเนื้อและกระบือในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
สถิติ
จำนวนสุกร แพะ แกะ ในประเทศไทย ณ วันที่ 1 มกราคม 2545
สถิติ
จำนวนปศุสัตว์ในประเทศ แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงโคเนื้อเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงโคนมเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงกระบือเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงสุกรพันธุ์เป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงสุกรขุนเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงไก่พื้นเมืองเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงไก่ไข่เป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงไก่เนื้อเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงเป็ดเนื้อเป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนผู้เลึ้ยงเป็ดไข่เป็นการค้า แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์ แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติการนำเข้า - ส่งออก
สถิติ
สรุปมูลค่าการนำเข้า - ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ ประจำปี 2545
สถิติ
การนำเข้า-ส่งออก โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)
สถิติ
การนำเข้าโคเนื้อมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้าเนื้อโคแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้าหนังโค แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกโคเนื้อมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกเนื้อโคสุก แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกหนังโค แสดงเป็นรายประเทศ  
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก โคนมและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)
สถิติ
การนำเข้าผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายประเทศ   
สถิติ
การส่งออกผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายประเทศ   
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก กระบือและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)
สถิติ
การนำเข้า กระบือมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้าหนังกระบือ แสดงเป็นรายประเทศ  
สถิติ
การส่งออก กระบือมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกหนังกระบือ แสดงเป็นรายประเทศ  
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545) 
สถิติ
การนำเข้าสุกรพันธุ์มีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้าหนังสุกร แสดงเป็นรายประเทศ  
สถิติ
การส่งออกสุกรมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกเนื้อสุกรแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกเนื้อสุกรสุก แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)  
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)  
สถิติ
การนำเข้าเนื้อแกะ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)  
สถิติ
การนำเข้าลูกไก่พันธุ์เนื้อ (G.P., P.S) แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกไก่ชน แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกเนื้อไก่สุก แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)  
สถิติ
การนำเข้าลูกไก่พันธุ์ไข่ (G.P ., P.S.) แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้าไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายประเทศ  
สถิติ
การส่งออกไก่ไข่มีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายประเทศ  
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก เป็ดเนื้อและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)  
สถิติ
การนำเข้าลูกเป็ดพันธุ์เนื้อ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกเป็ดเนื้อมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกเนื้อเป็ดแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกเนื้อเป็ดสุก แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก เป็ดไข่และผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)  
สถิติ
การนำเข้านกกระจอกเทศ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้านก แสดงเป็นรายประเทศ  
สถิติ
การนำเข้าไข่นกกระจอกเทศ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การนำเข้า - ส่งออก สัตว์อื่นและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2545)  
สถิติ
การส่งออกเอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น (Dog Chews) แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
การส่งออกสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกเนื้อสัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกซากสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกไข่ไก่ - ไข่เป็ดและไข่สัตว์ปีกอื่น แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกขนสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การส่งออกเอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น (Dog Chews) แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าหนังโค แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าหนังกระบือ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าหนังสุกร แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าไข่ไก่ - ไข่เป็ดและไข่สัตว์ปีกอื่น แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าขนสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
การนำเข้าสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติ
มูลค่าการนำเข้า - ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (มกราคม - ธันวาคม 2545)  
สถิติ
การส่งออกโค กระบือ สุกร และสัตว์อื่น ๆ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
สถิติ
การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
สถิติ
การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
สถิติ
การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
สถิติ
การส่งออกซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
สถิติ
การส่งออกส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ
สถิติ
การนำเข้าโค กระบือ ม้า สุกร แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง
สถิติ
การนำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง
สถิติ
การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง
สถิติ
การนำเข้าหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง
สถิติ
การนำเข้าซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง
สถิติ
การนำเข้าส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง
สถิติอื่น
สถิติ
จำนวนสัตว์ที่อนุญาติให้ฆ่าเป็นอาหารสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
จำนวนสัตว์ที่อนุญาติให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายจังหวัด
สถิติ
ภาวะโรคระบาดสัตว์ แสดงเป็นรายโรค
สถิติ
การผลิตไวรัสและแบคทีเรียวัคซีน แสดงเป็นรายโรค
สถิติจำนวนสัตว์
สถิติ
จำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2536- 2545
สถิติ
จำนวนโคเนื้อในประเทศไทย ปี 2536- 2545 แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนโคนม ในประเทศไทย ปี 2536- 2545 แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนกระบือ ในประเทศไทย ปี 2536- 2545 แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนสุกร ในประเทศไทย ปี 2536- 2545 แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนแพะ ในประเทศไทย ปี 2536- 2545 แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนแกะ ในประเทศไทย ปี 2536- 2545 แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนเป็ด ในประเทศไทย ปี 2536- 2545 แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนไก่ ในประเทศไทย ปี 2536- 2545 แสดงเป็นรายภาค
สถิติ
จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า ปี 2537 - 2545  
สถิติ
จำนวนสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2536- 2545  
สถิติ
มูลค่าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2536- 2545  
สถิติ
จำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2541- 2545  
สถิติ
จำนวนสัตว์นำเข้าประเทศ ปี 2536-2545  
สถิติ
จำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2536 - 2545  
สถิติ
จำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศ ปี 2541 - 2545 แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติ
สัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิด ปี 2536 - 2545
สถิติ
การผลิตวัคซีนและแอนติเจน ปี 2536 - 2545