ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์
ตารางที่ 1
จำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย ปี 2544
ตารางที่ 2
สถิติจำนวนปศุสัตว์ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2544
ตารางที่ 3
จำนวนสถานที่ประกอบการด้านปศุสัตว์ 2544
ตารางที่ 4
จำนวนสถานที่ประกอบการด้านอาหารสัตว์ 2544
สถิติการส่งออก - การนำเข้า
ตารางที่ 5
การส่งออกโค กระบือ สุกร และสัตว์อื่น ๆ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2544
ตารางที่ 6
การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2544
ตารางที่ 7
การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2544
ตารางที่ 8
การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2544
ตารางที่ 9
การส่งออกซากสัตว์แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2544
ตารางที่ 10
การส่งออกส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศรับซื้อ ปี 2544
ตารางที่ 21
การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน ปี 2544
ตารางที่ 11
การนำเข้าโค กระบือ ม้า สุกร แสดงเป็นประเทศต้นทาง ปี 2544
ตารางที่ 12
การนำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2544
ตารางที่ 13
การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2544
ตารางที่ 14
การนำเข้าหนังสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2544
ตารางที่ 15
การนำเข้าซากสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2544
ตารางที่ 16
การนำเข้าส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ แสดงเป็นรายประเทศต้นทาง ปี 2544
ตารางที่ 22
การนำเข้า/ส่งออก ไ่ก่ไข่และผลิตภัณฑ์ สะสม ปี 2544
สถิติอื่น
ตารางที่ 17
จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายเดือน ปี 2544
ตารางที่ 18
จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหาร แสดงเป็นรายจังหวัด ปี 2544
ตารางที่ 19
ภาวะโรคระบาดสัตว์ แสดงเป็นรายโรค ปี 2544
ตารางที่ 20
สถิติการผลิตไวรัสและแบคทีเรียวัคซีน ปี 2544
ภาคผนวก
ตารางที่ A1
สถิติจำนวนปศุสัตว์ของประเทศไทย ปี 2535-2544
ตารางที่ A2
สถิติจำนวนโคเนื้อ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2535-2544
ตารางที่ A3
สถิติจำนวนโคนม ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2535-2544
ตารางที่ A4
สถิติจำนวนกระบือ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2535-2544
ตารางที่ A5
สถิติจำนวนสุกร ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2535-2544
ตารางที่ A6
สถิติจำนวนแพะ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2535-2544
ตารางที่ A7
สถิติจำนวนแกะ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2535-2544
ตารางที่ A8
สถิติจำนวนเป็ด ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2535-2544
ตารางที่ A9
สถิติจำนวนไก่ ในประเทศไทย แสดงรายภาค ปี 2535-2544
ตารางที่ A10
จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า ปี 2537-2543
ตารางที่ A11
สถิติจำนวนสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2535-2544
ตารางที่ A12
สถิติมูลค่าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2535-2544
ตารางที่ A13
สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ ปี 2540-2544
ตารางที่ A14
สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศปี 2535-2544
ตารางที่ A15
สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ ปี 2535-2544
ตารางที่ A16
สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศ แสดงเป็นรายประเทศ ปี 2540-2544
ตารางที่ A17
สถิติสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิด ปี 2535-2544
ตารางที่ A18
สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเจน ปี 2535-2544