ข้อมูลพื้นฐานการปศุสัตว์

 

ตารางที่ 1 จำนวนผู้เลี้ยงสัตว์เป็นการค้า
ตารางที่ 2 สถิติจำนวนโคในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 3 สถิติจำนวนโคเนื้อในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 4 สถิติจำนวนโคนมในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 5 สถิติจำนวนกระบือในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 6 สถิติจำนวนสุกรในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 7 สถิติจำนวนแพะในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 8 สถิติจำนวนแกะในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 9 สถิติจำนวนเป็ดในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 10 สถิติจำนวนไก่ในประเทศไทยแสดงตามภาคต่าง ๆ
ตารางที่ 11 จำนวนปศุสัตว์และสัตว์พาหนะในประเทศไทย
ตารางที่ 12 จำนวนประชากรสัตว์ปีกในประเทศไทย
ตารางที่ 13 จำนวนโคนมในประเทศไทย
ตารางที่ 14 จำนวนโคเนื้อ กระบือในประเทศไทย
ตารางที่ 15 จำนวนสุกร, แพะ, แกะในประเทศไทย
ตารางที่ 16 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหารแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 17 จำนวนสัตว์ที่อนุญาตให้ฆ่าเป็นอาหารแสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 18 จำนวนสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์
ตารางที่ 19 จำนวนสถานที่ที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์
การเคลื่อนย้ายภายในประเทศ

 

ตารางที่ 20 จำนวนสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศ
ตารางที่ 21 จำนวนซากสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ภายประเทศ
ตารางที่ 22 สัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์นำมาจำหน่ายภาคกลางแสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ 23 สัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์นำมาจำหน่ายภาคตะวันออกเฉียงเหนือแสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ 24 สัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์นำมาจำหน่ายภาคเหนือแสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ 25 สัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์นำมาจำหน่ายภาคใต้แสดงเป็นรายภาค
ตารางที่ 26 จำนวนสัตว์เคลื่อนย้ายเข้า - ออกจังหวัดแสดงเป็นรายจังหวัด
ตารางที่ 27 จำนวนหนังสัตว์เคลื่อนย้ายเข้า - ออกจังหวัดแสดงเป็นรายจังหวัด
การค้าระหว่างประเทศ

 

ตารางที่ 28 จำนวนโค กระบือ สุกรและสัตว์อื่น ๆ ที่ส่งจำหน่ายต่างประเทศเป็นรายเดือน
ตารางที่ 29 จำนวนโค กระบือ สุกรและสัตว์อื่น ๆ ที่ส่งจำหน่ายต่างประเทศเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 30 จำนวนสัตว์ปีกส่งจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 31 จำนวนสัตว์ปีกส่งจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 32 จำนวนเนื้อสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 33 จำนวนเนื้อสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 34 จำนวนหนังสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 35 จำนวนหนังสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 36 จำนวนซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 37 จำนวนซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 38 ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 39 ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 40 จำนวนโคและสุกรพันธุ์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 41 จำนวนลูกไก่พันธุ์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 42 จำนวนสัตว์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 43 จำนวนสัตว์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 44 จำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 45 จำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 46 จำนวนหนังสัตว์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 47 จำนวนหนังสัตว์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 48 จำนวนซากสัตว์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 49 จำนวนซากสัตว์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ 50 ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายเดือน
ตารางที่ 51 ส่วนต่าง ๆ ของสัตว์ซึ่งบริโภคได้นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ผลการปฏิบัติงาน

 

ตารางที่ 52 ภาวะโรคระบาดสัตว์แสดงเป็นรายโรค
ตารางที่ 53 สถิติการผลิตไวรัสวัคซีน
ตารางที่ 54 สถิติการผลิตแบคทีเรียวัคซีน
ตารางที่ 55 สถิติการผลิตแอนติเยน น้ำกลั่น น้ำเกลือ น้ำยาละลายวัคซีนและอาหารเลี้ยงเชื้อ
ตารางที่ 56 สถิติการจำหน่ายไวรัสวัคซีน
ตารางที่ 57 สถิติการจำหน่ายแบคทีเรียวัคซีน
ตารางที่ 58 สถิติการจำหน่ายแอนติเยน
ตารางที่ 59 จำนวนสัตว์ที่เลี้ยงในหน่วยงานของกรมปศุสัตว์เพื่อใช้ทดลองและทำพันธุ์
ตารางที่ 60 ผลการปฏิบัติงานของศูนย์/สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์
ตารางที่ 61 รายได้จากการจำหน่ายสัตว์พันธุ์ของศูนย์/สถานีบำรุงพันธุ์สัตว์
ตารางที่ 62 รายได้จากการขายสัตว์คัดทิ้งและผลผลิต
ตารางที่ 63 สถิติการผสมเทียม
ตารางที่ 64 ผลการปฏิบัติงานของสถานีพืชอาหารสัตว์
ตารางที่ 65 จำนวนเงินรายได้ต่าง ๆ ของกรมปศุสัตว์
ภาคผนวก

 

 

ตารางที่ A1 สถิติจำนวนปศุสัตว์และสัตว์พาหนะของประเทศไทย
ตารางที่ A2 สถิติจำนวนสัตว์ถูกฆ่าเป็นอาหาร
ตารางที่ A3 สถิติจำนวนสัตว์ผ่านด่านกักกันสัตว์ภายในประเทศ
ตารางที่ A4 สถิติจำนวนสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
ตารางที่ A5 สถิติเนื้อสัตว์และซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
ตารางที่ A6 สถิติจำนวนเนื้อไก่สดส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
ตารางที่ A7 สถิติมูลค่าเนื้อสัตว์และซากสัตว์ส่งไปจำหน่ายต่างประเทศ
ตารางที่ A8 สถิติจำนวนสัตว์นำเข้าประเทศ
ตารางที่ A9 สถิติจำนวนโคพันธุ์นำเข้าประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ A10 สถิติจำนวนเนื้อสัตว์นำเข้าจากต่างประเทศ
ตารางที่ A11 สถิติจำนวนเนื้อโคนำเข้าประเทศแสดงเป็นรายประเทศ
ตารางที่ A12 สถิติจำนวนสัตว์ที่ตายด้วยโรคระบาดสัตว์ทุกชนิด
ตารางที่ A13 สถิติการผลิตวัคซีนและแอนติเยน