ban far

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ระดับจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์และพื้นที่ รายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ รายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม รายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงกระบือ,สุกร รายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ รายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงเป็ด รายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะ,แกะ รายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์อื่น รายจังหวัด ปี 2558

ข้อมูลเกษตรกรผู้ปลูกพืชอาหารสัตว์ รายจังหวัด ปี 2558            

ข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านอาหารสัตว์ รายจังหวัด ปี 2558  

ข้อมูลสถานที่ดำเนินกิจกรรมด้านปศุสัตว์ รายจังหวัด ปี 2558

---------------------------------------------------------------------------------------------------

ที่มา : สำนักงานปศุสัตว์จังหวัด จากระบบฐานข้อมูลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์(TH-LiFDS) 

รวบรวมโดย  :  กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมปศุสัตว์