ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ ปี 2551

แผนภูมิ แสดงมูลค่าการนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประจำปี 2549 - 2551
GRAPH IMPORT - EXPORT VALUE OF LIVESTOCK PRODUCT : 2006 - 2008
สรุป มูลค่าการนำเข้า - ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประจำปี 2551
SUMMARY OF VALUE FOR IMPORT / EXPORT LIVESTOCK GOODS : 2008
แผนภูมิ แสดงสัดส่วนมูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประจำปี 2551
GRAPH PROPORTION OF IMPORT - EXPORT OF LIVESTOCK GOODS : 2008
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกโคเนื้อและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR CATTLE AND PRODUCT (Jan - Dec. 2008)
แผนภูมิ แสดงปริมาณและมูลค่าการนำเข้าโคเนื้อมีชีวิต ประจำปี 2542 - 2551
GRAPH IMPORT QUANTITY AND VALUE OF CATTLE : 1999 - 2008
สถิติ การนำเข้าโคมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF CATTLE FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
แผนภูมิ แสดงปริมาณและมูลค่าการนำเข้าเนื้อโค ประจำปี 2542 - 2551
GRAPH IMPORT QUANTITY AND VALUE OF CATTLE MEAT : 1999 - 2008
สถิติ การนำเข้าเนื้อโคแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF FROZEN BEEP FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
สถิติ การนำเข้าหนังโค แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF CATTLE HIDES FOR IMPORT BY ORIGINATION
สถิติ การส่งออกโคเนื้อมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF CATTLE FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
สถิติ การส่งออกเนื้อโคสุก แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF COOKES BEEF FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
สถิติ การส่งออกหนังโค แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF CATTLE HIDES FOR EXPORT BY DESTINATION
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกโคนมและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR DAIRY CATTLE AND PRODUCT (Jan - Dec. 2008)
แผนภูมิ แสดงมูลค่าการนำเข้า - ส่งออกผลิตภัณฑ์นม ประจำปี 2542 - 2551
GRAPH IMPORT - EXPORT VALUE OF MILK PRODUCT : 1999 - 2008
สถิติ การนำเข้าผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF MILK PRODUCT FOR IMPORT BY DESTINATION : 2008
สถิติ การส่งออกผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF MILK PRODUCT FOR EXPORT BY DESTINATION : 2008
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกกระบือและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR BUFFALO AND PRODUCT (Jan - Dec. 2008)
สถิติ การนำเข้ากระบือมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF BUFFALO FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
สถิติ การนำเข้าหนังกระบือ แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF BUFFALO HIDES FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2008
สถิติ การส่งออกกระบือมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF BUFFALO FOR EXPORT BY DESTINATION
สถิติ การส่งออกหนังกระบือ แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF BUFFALO HIDES FOR EXPORT BY DESTINATION
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกสุกรและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR SWINE AND PRODUCT (Jan - Dec. 2008)
แผนภูมิ แสดงปริมาณและมูลค่าการนำเข้าสุกรมีชีวิต ประจำปี 2542 - 2551
GRAPH IMPORT QUANTITY AND VALUE OF SWINES : 1999 - 2008
สถิติ การนำเข้าสุกรพันธุ์มีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF SWINE FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
สถิติ การนำเข้าหนังสุกร แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF SWINE HIDES FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2008
สถิติ การส่งออกสุกรมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF SWINE FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
แผนภูมิ แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเนื้อสุกรแช่แข็ง ประจำปี 2542 - 2551
GRAPH EXPORT QUANTITY AND VALUE OF FROZEN PORK : 1999 - 2008
สถิติ การส่งออกเนื้อสุกรแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF FROZEN PORK FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
แผนภูมิ แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเนื้อสุกรสุก ประจำปี 2542 - 2551
GRAPH EXPORT QUANTITY AND VALUE OF COOKED PORK : 1999 - 2008
สถิติ การส่งออกเนื้อสุกรสุก แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF COOKED PORK FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกแพะและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR GOAT AND PRODUCT (Jan - Dec. 2008)
สถิติ การนำเข้าแพะมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF GOAT FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกแกะและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR SHEEP AND PRODUCT (Jan - Dec. 2008)
สถิติ การนำเข้าเนื้อแกะ แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF MUTTON FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR CHICKEN MEAT AND PRODUCT (Jan - Dec. 2008)
สถิติ การนำเข้าลูกไก่พันธุ์เนื้อ (G.P., P.S.) แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF BROILER (G.P., P.S.) FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
สถิติ การส่งออกไก่เนื้อมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF BROILER FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
แผนภูมิ แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็ง ประจำปี 2542 - 2551
GRAPH EXPORT QUANTITY AND VALUE OF FROZEN CHICKEN MEAT : 1999 - 2008
สถิติ แสดงการส่งออกเนื้อไก่สดแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF FROZEN CHICKEN MEAT FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
แผนภูมิ แสดงปริมาณและมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่สุก ประจำปี 2542 - 2551
GRAPH GRAPH EXPORT QUANTITY AND VALUE OF COOKED CHICKEN MEAT : 1999 - 2008
สถิติ การส่งออกเนื้อไก่สุก แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF COOKED CHICKEN MEAT FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
แผนที่ แสดงมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่ ในทวีปเอเชีย
MAP OF CHICKEN MEAT VALUE FOR EXPORT IN ASIA
แผนที่ แสดงมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่ ในแถบตะวันออกกลาง
MAP OF CHICKEN MEAT VALUE FOR EXPORT IN EASTERN
แผนที่ แสดงมูลค่าการส่งออกเนื้อไก่ ในทวีปยุโรป
MAP OF CHICKEN MEAT VALUE FOR EXPORT IN EUROPE
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR LAYER AND PRODUCT (Jan – Dec. 2008)
สถิติ การนำเข้าลูกไก่พันธุ์ไข่ (G.P., P.S.) แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF EGG STRAIN (G.P., P.S.) FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
สถิติ การนำเข้าไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF EGGS AND EGG PRODUCT FOR IMPORT BY ORIGINATION
สถิติ การส่งออกไก่ไข่มีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF LAYER FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
สถิติ การส่งออกไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF EGGS AND EGG PRODUCT FOR EXPORT BY DESTINATION : 2008
สถิติ การนำเข้า - ส่งออก เป็ดเนื้อและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR DUCKS AND PRODUCT (Jan – Dec. 2008)
สถิติ การนำเข้าลูกเป็ดพันธุ์เนื้อ แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF MEAT DUCKLING FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2004 - 2008
สถิติ การส่งออกเนื้อเป็ดแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF FROZEN DUCK MEAT FOR EXPORT BY DESTINATION
สถิติ การส่งออกเนื้อเป็ดสุก แสดงเป็นรายประเทศ ประจำปี 2547 - 2551
STATISTICS OF COOKED DUCK FOR EXPORT BY DESTINATION : 2004 - 2008
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกเป็ดไข่และผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR EGG DUCK AND PRODUCT (Jan – Dec. 2008)
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกสัตว์อื่นและผลิตภัณฑ์ (มกราคม - ธันวาคม 2551)
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR OTHER ANIMAL AND PRODUCT (Jan – Dec. 2008)
สถิติ การนำเข้านก แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF BIRDS FOR IMPORT BY ORIGINATION : 2008
สถิติ การนำเข้าเนื้อสัตว์อื่นๆ แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF OTHER MEAT FOR IMPORT BY ORIGINATION
สถิติ การนำเข้าเครื่องในสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF VISCERAL ORGAN FOR IMPORT BY ORIGINATION
สถิติ การส่งออกเอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น (Dog Chews) แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF DOG CHEWS FOR EXPORT BY DESTINATION
สถิติ การนำเข้า - ส่งออกวัตถุดิบและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ ประจำปี 2551
STATISTICS OF MATERIAL AND SUPLIMENTARY ANIMALS FOOD FOR IMPORT / EXPORT : 2008
สถิติ ปริมาณและมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเพื่อการส่งออก แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF QUANTITY AND VALUE OF CANFOODS PRODUCT FOR EXPORT : 2008
ภาคผนวก Annex
สถิติ การส่งออกสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF ANIMAL EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกสัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF POULTRY EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF MEAT EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกเนื้อสัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF POULTRY MEAT EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกซากสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF ANIMAL REMAINS EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF MILK PRODUCT FOR EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกไข่ไก่ - ไข่เป็ดและผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF CHICKEN’S EGG , DUCK’S EGG AND PRODUCT EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกหนังสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF ANIMAL HIDES EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกขนสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF ANIMAL WOOLS EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกกระดูกและเขาสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF ANIMAL BONE AND HORNY EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกเอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น (Dog Chews)
MONTHLY REPORT OF DOG CHEWS FOR EXPORT : 2008
สถิติ การส่งออกปริมาณและมูลค่าอาหารกระป๋อง แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF QUANTITY AND VALUE CANFOOD PRODUCT FOR EXPORT : 2008
สถิติ การนำเข้าสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF ANIMAL IMPORT : 2008
สถิติ นำเข้าสัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF POULTRY IMPORT : 2008
สถิติ การนำเข้าเนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF MEAT IMPORT : 2008
สถิติ การนำเข้าผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF MILK PRODUCT IMPORT : 2008
สถิติ การนำเข้าหนังโค - กระบือ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF CATTLE AND BUFFALO HIDES IMPORT : 2008
สถิติ การนำเข้าหนังสุกร, แพะ,แกะและอื่นๆ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF SWINE, GOAT, SHEEP AND OTHER HIDES IMPORT : 2008
สถิติ การนำเข้าไข่ไก่ - ไข่เป็ดและผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF CHICKEN'S EGG, DUCK'S EGG AND PRODUCT IMPORT : 2008
สถิติ การนำเข้าขนสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF ANIMAL WOOLS IMPORT : 2008
สถิติ การนำเข้าซากสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
MONTHLY REPORT OF ANIMAL FEATHERS IMPORT : 2008
สถิติ มูลค่าการนำเข้า - ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง (มกราคม - ธันวาคม 2551)
VALUE FOR IMPORT / EXPORT OF HIDES PRODUCT (Jan - Dec. 2008)

รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์