ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ ปี 2550

สรุป มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกสินค้าปศุสัตว์ ประจำปี 2550
SUMMARY OF VALUE FOR IMPORT / EXPORT LIVESTOCK GOODS : 2007
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก โคเนื้อและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR CATTLE AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก โคนมและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR DAIRY CATTLE AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก กระบือและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR BUFFALO AND PRODUCT
สถิติการนำเข้า-ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR SWINE AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR GOAT AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR SHEEP AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR CHICKEN AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR LAYER AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก เป็ดเนื้อและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR DUCKS AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก เป็ดไข่และผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR EGG DUCK AND PRODUCT
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก สัตว์อื่นและผลิตภัณฑ์
STATISTICS OF IMPORT / EXPORT FOR OTHER ANIMAL AND PRODUCT
สถิติ การส่งออก เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF DOG CHEWS FOR EXPORT BY DESTINATION
สถิติ การส่งออก ปริมาณและมูลค่าผลิตภัณฑ์อาหารกระป๋องเพื่อการส่งออก แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF QUANTITY AND VALUE OF CANFOODS PRODUCT FOR EXPORT
สถิติ การนำเข้า วัตถุดิบและอาหารเสริมสำหรับสัตว์ แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF MATERIAL AND SUPLIMENTARY FOOD FOR IMPORT
สถิติ การนำเข้า นก, นกกระจอกเทศ, ไข่นกกระจอกเทศ แสดงเป็นรายประเทศ
STATISTICS OF MATERIAL AND SUPLIMENTARY FOOD FOR IMPORT
ภาคผนวก Annex
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก สัตว์ประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF IMPORT / EXPORT FOR ANIMAL : 2007
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก เนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายเดือนประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF IMPORT / EXPORT FOR ANIMAL MEAT : 2007
สถิติ การส่งออก ซากสัตว์ แสดงเป็นรายเดือนประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF EXPORT FOR ANIMAL REMAINS : 2007
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายเดือนประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF MILK PRODUCT EXPORT : 2007
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก ไข่ไก่-ไข่เป็ดและผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายเดือนประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF IMPORT / EXPORT FOR CHICKEN’S EGG , DUCK’S EGG AND PRODUCT : 2007
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก หนังสัตว์ แสดงเป็นรายเดือนประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF IMPORT / EXPORT FOR ANIMAL HIDES : 2007
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก ขนสัตว์ แสดงเป็นรายเดือนประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF IMPORT / EXPORT FOR ANIMAL FEATHERS : 2007
สถิติ การนำเข้า-ส่งออก เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น แสดงเป็นรายเดือนประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF IMPORT / EXPORT FOR DOG CHEWS : 2007
สถิติ ปริมาณและมูลค่าการส่งออก อาหารกระป๋อง แสดงเป็นรายเดือนประจำปี 2550
MONTHLY REPORT OF QUANTITY AND VALUE CANFOOD FOR EXPORT : 2007
สถิติ มูลค่าการนำเข้า-ส่งออกผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง ประจำปี 2550
VALUE FOR IMPORT / EXPORT OF HIDES PRODUCT : 2007

รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์