ข้อมูลนำเข้า-ส่งออก สินค้าปศุสัตว์ ในรอบปี 2546

โคเนื้อและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก โคเนื้อและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า โคเนื้อมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ นำเข้า เนื้อโคแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ นำเข้า หนังโคแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก โคเนื้อมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เนื้อโคสุก แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก หนังโค แสดงเป็นรายประเทศ
โคนมและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก โคนมและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า ผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก ผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายประเทศ
กระบือและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก กระบือและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า กระบือมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ นำเข้า หนังกระบือ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก กระบือมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก หนังกระบือ แสดงเป็นรายประเทศ
สุกรและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก สุกรและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า สุกรพันธุ์มีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ นำเข้า หนังสุกร แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก สุกรมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เนื้อสุกรแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เนื้อสุกรสุก แสดงเป็นรายประเทศ
แพะและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก แพะและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
แกะและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก แกะและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า เนื้อแกะ แสดงเป็นรายประเทศ
ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก ไก่เนื้อและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า ลูกไก่พันธุ์เนื้อ (G.P. , P.S.) แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก ลูกไก่พ่อแม่พันธุ์ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก ไก่ชน แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เนื้อไก่สดแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เนื้อไก่สุก แสดงเป็นรายประเทศ
ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก ไก่ไข่และผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า ลูกไก่พันธุ์ไข่ (G.P. , P.S.) แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ นำเข้า ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก ไก่มีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก ไข่และผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายประเทศ
เป็ดเนื้อและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก เป็ดเนื้อและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า ลูกเป็ดพันธุ์เนื้อ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เป็ดเนื้อมีชีวิต แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เนื้อเป็ดแช่แข็ง แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เนื้อเป็ดสุก แสดงเป็นรายประเทศ
เป็ดไข่และผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก เป็ดไข่และผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สัตว์อื่นและผลิตภัณฑ์
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก สัตว์อื่นและผลิตภัณฑ์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า นกกระจอกเทศ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ นำเข้า นก แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ นำเข้า ไข่นกกระจอกเทศ แสดงเป็นรายประเทศ
สถิติการ ส่งออก เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น (Dog Chews) แสดงเป็นรายประเทศ
ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง
สถิติการ นำเข้า-ส่งออก ผลิตภัณฑ์เครื่องหนัง แสดงเป็นรายเดือน

ภาคผนวก
สถิติการ ส่งออก สัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก สัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก เนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก เนื้อสัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก ซากสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก ผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก ไข่ไก่-ไข่เป็ดและผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก หนังสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก ขนสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ ส่งออก เอ็นเทียมสำหรับสุนัขเคี้ยวเล่น (Dog Chews) แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า สัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า สัตว์ปีก แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า เนื้อสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า ผลิตภัณฑ์นม แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า หนังโค แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า หนังกระบือ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า หนังสุกร แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า ไข่ไก่-ไข่เป็ดและผลิตภัณฑ์ไข่ แสดงเป็นรายเดือน
สถิติการ นำเข้า ขนสัตว์ แสดงเป็นรายเดือน

รวบรวมข้อมูลโดย กลุ่มสารสนเทศและข้อมูลสถิติ ศูนย์สารสนเทศ กรมปศุสัตว์